Μελέτη - επίβλεψη Η/Μ (Φυσικό αέριο,Θέρμανση,Ύδρευση, Αποχέτευση...)

Αναλυτικά οι μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων που αναλαμβάνονται είναι:

  • Θερμομόνωσης, ενεργειακής εκτίμησης κτιρίων.
  • Εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού.
  • Εγκαταστάσεων καύσιμου φυσικού αέριου.
  • Εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης.
  • Ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες...).
  • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων
         (φωτισμός, κίνηση, υποσταθμοί μέσης τάσης).
  • Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (δίκτυα voice-data, κλειστά κυκλώματα CCTV, συστήματα αντικεραυνικής προ­στασίας, κλπ).
  • Τεχνικών εκθέσεων Η/Μ, πραγματογνωμοσύνες και εκθέσεις ανάλυσης - εκτίμησης ακινήτων και εξοπλισμού.


Μελέτη και έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας

Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα. Οριακό σημείο για τη διάκρισή τους αυτή, θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 71/1988 (Α' 32) "Κανονισ΅ός Πυροπροστασίας Κτιρίων".  Ως υφιστάμενα κτίρια θεωρούνται εκείνα που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου Προεδρικού Δ/τος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/1988.   Επίσης η πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο επι΅έρους το΅είς:

  • στην παθητική πυροπροστασία
  • στην ενεργητική πυροπροστασία

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν παρθεί με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συ΅βάντος, καθώς και την αποφυγή ΅ετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.
Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση ΅ιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας:

Ο τεχνικός ασφαλείας είναι σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (π.χ φωτιάς ή σεισμού κ.λ.π) και οι προτάσεις ασφαλών μεθόδων κατά την εργασία είναι αναγκαία στοιχεία για την βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης. Ανάλογα φυσικά με την επικινδυνότητα της κάθε επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων (ανεξαρτήτως όμως κλάδου και οικονομικής δραστηριότητας) πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης.


Χαρίλαος  Αντ.  Ανεσιάδης
Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης
Σύντομος διάλογος :
- "Τι είπαμε ότι σπούδασες;"
- "Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης (Μ.Π.Δ) στο Πολυτεχνείο Κρήτης".
- "Και δηλαδή, με τι δουλειές μπορείς να ασχοληθείς;" (δείτε και εδώ)

Έκδοση Αδειών / 'Αδειες λειτουργίας

Η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων, επαγγελματικών εργαστηρίων, αποθηκών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/11.3.2005). Σύμφωνα με το Ν. 3325/2005, οι βιοτεχνίες πρέπει να εφοδιάζονται με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας από τις Δ/νσεις Βιομηχανίας που είναι υπηρεσίες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Τα επαγγελματικά εργαστήρια αδειοδοτούνται από τις ίδιες υπηρεσίες (με απλούστερες διαδικασίες).
Η αδειοδότηση των βιομηχανιών βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Στις αδειοδοτούσες αρχές υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά και εκείνα τα οποία απαιτούνται για άδειες ή εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης:

Με τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

1.    Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
2.    Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
3.    Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
4.    Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων-εγκαταστάσεων θέρμανσης& κλιματισμού

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., νέα ή υφιστάμενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται.
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Η αδειοδότηση για τη λειτουργία της επιχείρησής σας ή την ανέγερση του σπιτιού σας, η ενεργειακή απόδοση και τυχόν αναβάθμιση για την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας, η οργάνωση και καλή λειτουργία του καταστήματος ή της επιχείρησής σας είναι, για εσάς, μία ουσιαστική επένδυση και ως τέτοια την αντιμετωπίζουμε.


  Powered by you...

@ngel team
Παρεχόμενες Υπηρεσίες: